За нас

„Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения” – Плевен е сдружение с нестопанска цел, регистрация по ЗЮЛНЦ (Решение № 951/17.11.1999 г. и Решение № 951/01.04.2002 г. на Плевенски Окръжен Съд).

БУЛСТАТ: 114505871

Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието

Удостоверение № 003/23.12.2003г., вписано под № 20031223003

Трите имена на Председателя на УС:

Даниела Иванова Дескова

Членове на Управителния съвет:

Калина Ангелова Янкова

Поля Александрова Иванова

Теодора Иванова Кръстева

Вероника Спасова Спасова

Адрес  по съдебна регистрация

гр. Плевен, ул. „Христо Ботев” № 48

Адрес за контакти – Плевен 5800, ул. Даскал Димо” № 7, вх. В, ет. 1

тел/факс: 064/801303, GSM 0897892755

e-mail адрес: balizpl@abv.bg

Фейсбук страница: www.facebook.com/balizpleven