Цели на организацията

  1. Осигуряване на благоприятни условия за социална интеграция на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;
  2. Установяване на връзки и осъществяване на сътрудничество с национални и чуждестранни организации;
  3. Разкриване и предоставяне на нови социални услуги;
  4. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца и лица с интелектуални и физически затруднения и множествени увреждания;
  5. Подпомагане на семействата грижещи се за деца и лица с интелектуални и физически затруднения и множествени увреждания;
  6. Съблюдаване на точното прилагане на законодателството, имащо отношение към проблемите на хората с увреждания.